Hasmar.cz

Požární bezpečnost staveb

Požárně bezpečnostní řešení - PBŘ

 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení
  • PBŘ pro dokumentaci stavby k územnímu řízení
  • PBŘ pro dokumentaci stavby pro stavební povolení
  • PBŘ pro dokumentaci skutečného provedení stavby
  • PBŘ pro dokumentaci ke změně stavby nebo jejího užití
  • pasportizace objektu z hlediska požární bezpečnosti
 • PBŘ se skládá
  • technické zprávy
  • výkresové části
  • výpočtové části
  • dalších potřebných dokumentů v závislosti na dané stavbě
 • součinnost při schvalovacím procesu
  • komunikujeme s hasičským záchraným sborem k zajištění souhlasného stanoviska

Požárně bezpečnostní řešení se zabývá především bezpečnou evakuaci osob, členění budovy na požární úseky, zabývá se dimenzováním únikových cest a východů a jejich vybavením (např. nouzové osvětlení, evakuační výtahy), dobou evakuace a počtem zásahových cest. PBŘ stanovuje optimální počty osob pro únikové cesty a východy. Posuzuje nutnost umístění požárně bezpečnostních zařízení (např. požární signalizace, samočinného stabilního hasicího zařízení, požárních hydrantů, zařízení pro odvod kouře a tepla). Hodnotí stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti, technická zařízení v budově podle dalších hledisek bezpečnosti (udržení funkčnosti, vliv na zdraví při hoření).